L
o
a
d
i
n
g
.
.
.

Quy định chat video

Trước hết cảm ơn khách hàng đã tin tưởng: Nhằm tạo sân chơi công bằng giữa khách hàng và thành viên nên rất cần khách tin tưởng đến dịch vụ.

I./ Hướng dẫn chat video cùng trai

1./ Khách chọn hàng cần chát: + tại đây

2./ Khách cần phải báo tên em hàng cho quản lý

3./ Khách cần thanh toán chuyển khoản 100% giá tiền cho quản lý ( Đọc tiếp quyền lợi phía dưới )

II./ Quyền lợi khách hàng

Chúng tôi sẽ giữ tiền của quý khách cho đến khi hoàn thiện cuộc chát, nếu có vấn đề phát sinh chưa hoài lòng chúng tôi sẽ giải quyết cho quý khách.

Dịch vụ bao gồm: Đáp ứng mọi yêu cầu.